Case-manager

Case-manager i praksis

Public Capacity er leverandør til kommuner, som ønsker at give målgruppen med komplekse og sammensatte problemstillinger en helhedsorienteret, sammenhængende og tværgående indsats. Indsatsen tager udgangspunkt i case-manager metoden ICM (Intensive Case Management). Denne metode adskiller sig ved, at der indsættes én kontaktperson, som faciliterer alle de opgaver og udfordringer, som målgruppen har og relaterer sig til at leve et liv på almindelige vilkår.

Case-managerens vigtigste kompetencer

Public Capacity Pil

Intensive Case Management (ICM)

Public Capacity Pil

Samskabelse og samproduktion

Public Capacity Pil

Empowerment af borgeren

Public Capacity Pil

Coaching, ledelsesbaseret coaching og gruppebaseret coaching

Public Capacity Pil

Løsningsorienterede processer, forandringer og spørgsmål

Public Capacity Pil

Værdsættende undersøgelse (signs of safety)

Public Capacity Pil

Intervention og reflekterende team

Medbestemmelse og mestring af eget liv

Som Case-manager hjælper du målgruppen til at mestre sit eget og sin families liv. Det er uanset, om problematikkerne handler om at blive selvforsørgende eller komme i uddannelse. Målgruppen trænes i konstruktivt samarbejde og at indgå i dialoger i forhold til deres eget liv, men absolut også i forhold til deres børn. Målgruppen oplever at få øget tiltro til egne kapaciteter, mens de støttes i at skabe en sund udvikling og trivsel for deres børn.

Case-manageren har et helhedssyn, hvor der sættes ind over for hele familiens udfordringer med henblik på bedre sammenhæng i økonomien, hverdagen og familielivet samt trivsel for det enkelte familiemedlem.

Public Capacitys arbejder for, at målgruppen kommer fri af det offentlige system og bliver en del af det store fællesskab.

Vi møder målgruppen med empowerment, høj grad af inddragelse i eget forandringsforløb og med en forventning om, at de vil bidrage til egen udvikling. Alt sammen for at udvikle så høj grad af tiltro til egne kapaciteter som muligt. Målgruppen oplever, at de har kontrol over eget liv, og at de kan mestre udfordringer. Alt sammen ved at gøre brug af de tilegnede handlekompetencer, deres netværk og sidst, men ikke mindst det civilsamfund, de er en del af.

Fokus på forandring, løsninger og handleplaner

Public Capacity arbejder med forandringsteori i relation til de mål som kommunens myndighed/myndigheder sætter op i en eller flere handleplaner. Målgruppen bidrager selv til løsning af udfordringer i relation til deres mål og drømme. Øvrige aktører bidrager med deres fagligheder, viden, netværk og ressourcer, der hvor det er muligt. Målet er at opnå så høj samproduktion som muligt.

Er der mange handleplaner i den enkelte målgruppe/familier, giver det en højere effektivitet at arbejde med alle handleplaner i én samlet fælles plan. Case-manager leverer denne samlede indsats, hvilket fremmer målgruppens evne til at mestre eget liv.

Public Capacity indsætter gerne en case-manager i én familie. Hvis kommunen er udfordret på flere familier, kan vi tilbyde et korps af konsulenter og case-managere. I Public Capacity er alle medarbejderne fagligt funderet med en relevant pædagogisk, psykologisk, sundheds- eller socialfaglig uddannelse. 

Public Capacity har god erfaring med at arbejde og iværksætte samt levere initiativer, der tager hånd om de målgrupper, der er udfordret på en stabil arbejdsmarkedstilknytning eller har begrænset erfaring på arbejdsmarkedet, og dermed har flere kontaktflader til kommunen.

Public Capacity har en vision om hurtige resultater og påtager sig gerne den tværfaglige opgave, hvis kommunen ikke selv har mulighed for at løse den. Dette foregår i tæt samarbejde med den enkelte kommune og med afsæt i det serviceniveau, der er gældende.

Der er også mulighed for at en opstart sker gennem prøvehandlinger eller pilotprojekter.

Case-manageren kan også indsættes i et fælles læringsforløb med kommunens medarbejdere. Herved leveres en fælles helhedsorienteret indsats til og med de identificerede målgrupper i praksis, så resultater skabes fra start.

Interesseret i at arbejde som case-manager?

 

At arbejde helhedsorienteret er også at fremme familiens position i samarbejde med almenområdet, civilsamfundet, erhvervslivet og forvaltningen, hvilket vores konsulentydelser til ethvert tidspunkt tager udgangspunkt i.

 

Interesseret i at hjælpe de dyreste familier i jeres kommune?

Vi indsætter gerne en enkelt medarbejder eller et korps af medarbejdere, som varetager funktionen som case-manager omkring de dyreste familier i kommunen. Vil I gerne se resultater hurtigt og har I ikke selv har mulighed for eller ønsker at varetage denne opgave?

I samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling