Case-manager

Case-manager i praksis

Public Capacity er leverandør til kommuner, som ønsker at give målgruppen med komplekse og sammensatte problemstillinger en helhedsorienteret, sammenhængende og tværgående indsats. Indsatsen tager udgangspunkt i case-manager metoden ICM (Intensive case management). Denne metode adskiller sig ved, at der indsættes én kontaktperson, som faciliterer alle de opgaver/udfordringer, som målgruppen har og relaterer sig til det at komme til at leve et liv på almindelige vilkår, som andre mennesker uden for det offentlige system.

Case-manager hjælper målgruppen til at kunne mestre sit eget og families liv. Dette uanset om problematikker både handler om at blive selvforsørgende eller komme i uddannelse samtidig med, at der er børn i familien, som skal i en sund udvikling og trivsel. Målgruppen trænes i at indgå i konstruktive samarbejder og dialoger, i forhold til deres eget liv men absolut også i forhold til deres børn. Målgruppen vil opleve at få øget tiltro til egne kapaciteter.

Det er uomtvistelig, at Public Capacity vil arbejde for, at målgruppen kommer fri af det offentlige system og bliver en del af det store fællesskab

Der arbejdes med forandringsteori i relation til de mål som kommunens myndighed/myndigheder sætter op i en eller flere handleplaner. Målgruppen bidrager til løsning af udfordringer i relation til deres mål og drømme. Øvrige aktører bidrager med deres fagligheder, viden, netværk og ressourcer, der hvor det er muligt i relation til at opnå så høj samproduktion som muligt.

Målgruppen vil blive mødt med empowerment, høj grad af inddragelse i eget forandringsforløb og med forventning om, at de vil bidrage til samproduktion med det formål at udvikle så høj grad af tiltro til egne kapaciteter. Målgruppen vil opleve, at de har magten over eget liv, at de kan handle sig ud af udfordringer ved at gøre brug af de tilegnede handlekompetencer, netværket som er blevet synligt, samt det civilsamfund de er en del af.

Er der mange handleplaner i den enkelte målgruppe/familier, vil det give en højere effektivitet at arbejde med alle handleplaner i én samlet fælles plan. Case-manager vil kunne levere denne samlede indsats, hvilket fremmer målgruppens evne til at mestre eget liv.

Case manageren har et helhedssyn, hvor der sættes ind over for hele familiens udfordringer, således at der kan komme bedre sammenhæng i økonomi, hverdag og familieliv samt trivsel for det enkelte familiemedlem.

Public Capacity indsætter gerne en case manager i én familie. Såfremt kommunen er udfordret på flere familier, kan Public Capacity tilbyde et korps af medarbejdere/case managere. I Public Capacity er alle medarbejderne fagligt funderet, med en relevant pædagogisk, psykologisk, sundheds- eller socialfaglig uddannelse. Public Capacity har god erfaring med at arbejde og iværksætte samt levere initiativer, der tager hånd om lige præcis den målgruppe, som er udfordret på stabil arbejdsmarkedstilknytning eller begrænset erfaring hermed, og tilmed har flere kontaktflader til kommunen.

Public Capacity har en vision om at se resultater hurtigt, og påtager sig gerne den tværgående opgave, såfremt kommunen ikke selv har mulighed for at løse den. Dette skal foregå i tæt samarbejde med den enkelte kommune og med afsæt i det serviceniveau, der er gældende.

En opstart vil kunne være via prøvehandlinger eller pilotprojekter.

Case manager kan også indsættes i et fælles læringsforløb med kommunens medarbejdere. Herved leveres fælles helhedsorienteret indsats til og med de identificerede målgrupper i praksis, og resultater skabes fra start.